Adalat-Shael

sex
stallion
born
2019
color
Buckskin
measurements
line
El
breed
purebred
class
Breeder
Shael Stud, RU
Owner
Simone Michels, BE Stoeterij ter Bosschen
N_Adair-Shael2015 Adair-shael,
, 2015
1335 Alvan, , 19991057 Dorkush1063 Karasukhum
1843 Sabyrli
2538 Aita870 Garem 11
2097 Azalia
3676 Mashara-Shael, , 20071636 Pehimdar
4063 Sharida-Shael
N_Dalit-Shael2010 Dalit-Shael,
, 2010
1676 Saivan, black, 20001189 Dialog870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata1101 Turali
1856 Sudba
3439 Djagali, , 19981185 Djasman
2647 Geli